top of page
Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELŐ ADATAI


Adatkezelő cég neve: Bánkúti Turistaház Kft
Adatkezelő székhelye: 3534 Miskolc, Benedek Elek u. 31. fsz/1.
Adatkezelő szálláshelye: Bánkúti Turistaház, Bükk hegység, Bánkút
                                         GPS koordináták: SZ 48.099851°  H 20.483874°

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-028376.
Adatkezelő adószáma: 25410963-2-05.
Adatkezelő képviselője: Szlifka Judit
Adatkezelő honlapja: bankutituristahaz.com
Adatkezelő email címe: szallasbankut@gmail.com


A Bánkúti Turistaház Kft. tiszteletben tartja a honlapot és a turistaházat felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat kizárólag a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel, az űrlapon megadott e-mail címet és telefonszámot kizárólag a kért információ biztosítása és a szállásfoglalás visszaigazolása érdekében tároljuk.


A szálláshelyen kitöltésre kerülő bejelentő lapon megjelenített személyes adatokat jogi kötelezettségünknek, adóhatósági jelentési kötelezettségünknek eleget téve kezeljük és a törvény által előírt ideig őrizzük meg, más célra nem használjuk fel.


A bejelentőlap kitöltésével, az Adatkezelő létesítményében dolgozó alkalmazottak részére történő átadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése céljából addig kezelje, ameddig az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. Ezek: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, születési hely, idő, állampolgárság, állandó lakcím, személyazonosító okmány, szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja, az értintett aláírása.


Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
- a természetes személyazonosító adatokon kívül, az úti okmány (útlevél) azonosító adata, tartózkodási engedély száma, beutazás.


Személyes adatainak védelme érdekében cégünk biztosítja a szükséges biztonságos informatikai környezetet, valamint megteszünk minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy az Ön által beküldött és általunk feldolgozott személyes adatok nem kerülnek harmadik fél kezébe.


Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat töröljük. A nyilvántartott adatok megismerését, módosítását vagy törlését a  e-mail címen kérheti.


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK


„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adattovábbítás”: ha az adatot meghatározott harmadik személy (különösen: az ügyfél eredeti céljától eltérő adatkezelő szakterület, cég vagy hatóság) számára hozzáférhetővé teszik.

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;


ADATBIRTOKOSOK JOGAI


1. Tájékoztatáshoz való jog
Megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ stb.) – a GDPR pontosan meghatározza a szükséges információk körét. A tájékoztatásnak lehetőleg
már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód – mert pl. az adatokat harmadik személytől szerzik be, mondjuk, valaki elküldi egy barátja önéletrajzát a HR-osztálynak –úgy az első lehetséges időpontban.
2. Hozzáféréshez való jog
A magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
3. Adatok helyesbítésének kérése
Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.
4. Törléshez való jog
Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes
adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
6. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. doc, pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz
megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.
7. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.


FACEBOOK OLDAL


Az adatkezelés célja az Adatkezelő weboldalán található-, valamint azokon meg nem található – exkluzív – tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.
Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán. Facebook nyereményjátékok használata során az adatkezelés „Nyereményjátékok adatvédelmi vonatkozásai” pontban foglaltak
szerint zajlik.
Az Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállásról/étteremről stb.. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, az Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Az érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.


Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:


Név: Bánkúti Turistaház Kft
Levelezési cím: 3534 Miskolc, Benedek Elek u. 31 . fsz/1.
Telefonszám: 06-70-618-9745
E-mail cím: szallasbankut@gmail.com


Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu

bottom of page